Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving Het Laar 17 Maarheeze

Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving Het Laar 17 Maarheeze

Dit item is verlopen op 01-03-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 18 januari 2018 (tot en met 28 februari 2018) het ontwerp bestemmingsplan ‘Het Laar 17 in Maarheeze’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Daarnaast is het plan ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3057-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van het loonwerkbedrijf Snoeijen Agro BV naast Het Laar 17 in Maarheeze.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan ‘Het Laar 17 in Maarheeze’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de realisatie en landschappelijke inpassing van één bedrijfsgebouw. De overeenkomst heeft betrekking op de perceel kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie E, nummer 690 G, gelegen naast Het Laar 17. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen  gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.