Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving Cranendoncklaan Budel

Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving Cranendoncklaan Budel

Dit item is verlopen op 25-08-2017.

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 13 juli 2017 (tot en met 24 augustus 2017) het ontwerp bestemmingsplan ‘Cranendoncklaan 92 te Budel’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Het plan is ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3051-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de sloop van een bestaande woning met schuur en de realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning aan de Cranendoncklaan 92 in Budel.

Anterieure overeenkomst

Er is een anterieure overeenkomst (artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)) gesloten met initiatiefnemers, gericht op de realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning. De overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal: gemeente Budel sectie H, nummer 276 (gedeeltelijk). Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen ter inzage gedurende zes weken, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.