Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving 'Broekkant ong. (tussen 45 en 49) in Budel'

Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving 'Broekkant ong. (tussen 45 en 49) in Budel'

Dit item is verlopen op 25-01-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 14 december 2017 (tot en met 24 januari 2018) het ontwerp bestemmingsplan ‘Broekkant ong. (tussen 45 en 49) te Budel’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Het plan is ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3044-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning aan Broekkant ongenummerd (tussen 45 en 49) in Budel.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan ‘Broekkant ong. (tussen 45 en 49) te Budel’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning. De overeenkomst heeft betrekking op de perceel kadastraal bekend als gemeente Budel sectie K, nummer 614. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.