Ontwerp bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck, en zakelijke beschrijving

Ontwerp bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck, en zakelijke beschrijving

Dit item is verlopen op 02-02-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 23 december 2016 (tot en met 2 februari 2017) het ontwerp bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPDIC7501-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het verbreden van de planologische mogelijkheden voor de ten noordwesten van de fabriek van Nyrstar geleden gronden, alsmede de realisatie van een solarpark aan de westzijde, een ontsluitingsweg (eveneens ten westen van de fabriek) en de omzetting van een drietal gebieden (Heikikkergebied, Heilig Hartpark/Koelvijver en Klaarvijvers) van de bestemming bedrijventerrein naar natuur.

Zorgzuldigheidshalve maakt het college aanvullend bekend dat hij heeft besloten om ten behoeve van dit bestemmingsplan een verzoek in te dienen bij het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant tot het wijzigen van de begrenzing van de ‘ehs’ in de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. Ook hiertegen kunt u een zienswijze indienen. Van dit verzoek wordt tevens melding gemaakt in de toelichting van het bestemmingsplan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit plan? Dan kunt u op 16 januari 2017 tussen 17.30 en 20.30 uur terecht in gemeenschapshuis de Schakel, Sint Barbaraweg 1 te Budel-Dorplein.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat hij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het mogelijk maken van deze ontwikkeling. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Budel sectie G nummers 769, 858, 933, 943 (gedeeltelijk), 1040 (gedeeltelijk), 1094, 1095, 1256, 1257, 1285, 1289, 1440 en 1442.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.