Ontwerp bestemmingsplan 'de Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze'

Ontwerp bestemmingsplan 'de Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze'

Dit item is verlopen op 23-08-2018.

Ontwerp bestemmingsplan 'de Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 12 juli 2018 het ontwerp bestemmingsplan ’de Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5020-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van één grondgebonden vrijstaande woning op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie A, nummers 4870 en 5027, gelegen aan de Neerlanden ongenummerd (ten westen van nummer 10) te Maarheeze. 

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen.

Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerp wijzigingsplan voor een ieder ter inzage.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het  ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.