Ontwerp bestemmingsplan ‘Bergbosweg ongenummerd (tussen 5 en 9) te Budel’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Bergbosweg ongenummerd (tussen 5 en 9) te Budel’

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 9 maart 2017 (tot en met 19 april 2017) het ontwerp bestemmingsplan ‘Bergbosweg ongenummerd (tussen 5 en 9) te Budel’ voor eenieder ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3049-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Bergbosweg ongenummerd, tussen 5 en 9, Budel.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning aan de Bergbosweg ongenummerd, tussen 5 en 9 zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

Anterieure overeenkomst

In het kader van het bestemmingsplan ‘Bergbosweg ongenummerd (tussen 5 en 9) te Budel’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de realisatie van een Ruimte voor Ruimte woning aan de Bergbosweg ongenummerd, tussen 5 en 9, in Budel. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Budel sectie H, nummer 887. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk (Postbus 2090, 6020 AB Budel) als mondeling (bij de publieksbalie van het gemeentehuis) zijn/haar zienswijze naar voren brengen. Tegen de anterieure overeenkomst kan geen zienswijze worden ingediend. Zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad. Zienswijzen tegen het ontwerp besluit ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.