Ontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman

Ontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman

Dit item is verlopen op 29-06-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 17 mei 2018 het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - Partiële herziening 2018’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5018-ONT1.

In het ontwerp bestemmingsplan zijn enkele omissies gerepareerd waarmee de toegestane bedrijfsoppervlakte van enkele bedrijven is vergroot en in lijn gebracht met de feitelijke situatie. Ook is een afwijkingsbevoegdheid voor de bouwhoogte in het plan opgenomen.

Zienswijzen
Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.