ontwerp bestemmingsplan ‘1e herziening bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat – Randweg-Zuid 8 eo. en zakelijke beschrijving

ontwerp bestemmingsplan ‘1e herziening bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat – Randweg-Zuid 8 eo. en zakelijke beschrijving

Dit item is verlopen op 30-08-2017.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 20 juli 2017 (tot en met 30 augustus 2017) het ontwerp bestemmingsplan ‘1e herziening bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat – Randweg-Zuid 8 eo.’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Ook is het plan te bekijken via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPAIR7002-ONT1.

Het ontwerp bestemmingsplan gaat over de uitbreiding van de bestaande bedrijfsvestiging aan de A. Fokkerstraat / Randweg-Zuid te Budel (verspreid over verschillende kadastrale percelen) en de transformatie van het bedrijfsgebouw aan de Geuzendijk 74 in Budel en de daarbij behorende voorzieningen van openbaar nut.

Anterieure overeenkomst

Er is met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten (als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)), gericht op de uitbreiding van de bestaande bedrijfsvestiging aan de Randweg-Zuid 8 en omgeving in Budel voor de verkoop van volumineuze tuin- en doe-het-zelfartikelen. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Budel sectie L nummers: 1474,1304,1266, 1211, 1191, 1139, 1138, 1109, 1106, 1085,1064 en 1475 (gedeeltelijk), gelegen aan Randweg-Zuid 8 e.o. en aan Geuzendijk 74 te Budel. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.