In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘De Branten 6-8 Soerendonk’

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘De Branten 6-8 Soerendonk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning is verleend op het perceel kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie G, nummers 971. De omgevingsvergunning tezamen met de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) hebben betrekking op het realiseren van een inrit op het perceel aan De Branten 6-8 te Soerendonk. De inrit wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In de vergadering van 26 mei 2020 heeft de raad een-vvgb afgegeven.

Inzage

De aanvraag, de beschikking, de vvgb en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 22 oktober 2020 voor iedereen gedurende 6 weken ter inzage. De beschikking en vvgb zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (code: NL.IMRO.1706.OVSDKDeBranten8-VAS1) en via de gemeentelijke website, www.cranendonck.nl. In het gemeentehuis kunt u de stukken bij de receptie van het gemeentehuis inzien, Capucijnerplein 1 te Budel. Vanwege de coronamaatregelen is het analoog exemplaar alleen op afspraak in te zien. 

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.