Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa” etc.

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa” etc.

Dit item is verlopen op 30-08-2019.

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa”, ontwerp-inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa ”, inclusief m.e.r.-beoordeling en ontwerpontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied de “Oude Strijper Aa” het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de PAS- herstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 11 juni 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 2 juli 2019 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Lees de complete Kennisgeving