Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Kennisgeving Oude Strijper Aa

Kennisgeving Oude Strijper Aa

Dit item is verlopen op 08-02-2020.

Kennisgeving terinzagelegging goedkeuringsbesluit, projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa”, inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa ” en ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied de “Oude Strijper Aa” het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de N2000- herstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Hiervoor heeft het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel op 26 november 2019 het projectplan Waterwet vastgesteld.

In overleg met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 13 december 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Projectplan Waterwet
In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de grondwaterstanden in de natuurgebieden in de omgeving van de Oude Strijper Aa te verhogen. Zo zal de beek ondieper worden gemaakt, het tracé daarvan worden aangepast, wordt aanwezige drainage op voormalige landbouwpercelen onklaar gemaakt, worden sloten en greppels gedempt en verondiept en worden aanwezige stuwen verwijderd en/of passeerbaar gemaakt voor vissen.

Inpassingsplan
Enkele percelen in het gebied “Oude Strijper Aa” hebben nog niet de juiste bestemming om de maatregelen voor de herinrichting te kunnen uitvoeren. In het inpassingsplan krijgen deze percelen een natuurbestemming.

Gecoördineerde procedure
Omdat de gecoördineerde procedure van toepassing is verklaard (op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet), is na vaststelling van het projectplan waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap, op 4 december 2019 door Gedeputeerde Staten goedkeuring verleend aan dit projectplan waterwet.

Dit goedkeuringsbesluit ligt mede ter inzage. Dit goedkeuringsbesluit houdt onder andere van de aanleg activiteiten in.

Terinzagelegging
Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, het inpassingsplan, de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 op de volgende wijze via:

  • Provinciale site van Noord-Brabant: www.Brabant.nl/ipOudeStrijperAa
  • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:- Gemeentehuis Heeze Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze;

- Gemeentehuis Cranendonk, Capucijnerplein 1 te Budel;

- Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel.

- Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Beroep instellen
Tegen de definitieve besluiten (waaronder het goedkeuringsbesluit, het inpassingsplan en de overige besluiten) kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Indien u beroep wenst in te stellen tegen het projectplan waterwet, dan dient u tevens een beroep in te stellen tegen het goedkeuringsbesluit.  

Na bekendmaking liggen het plan en de overige besluiten zes weken (27 december 2019 t/m 6 februari 2020) ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient u een kopie van het / de besluiten waartegen u beroep instelt mee te sturen.

In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten  is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer R. Dobbelsteen, technisch manager van het waterschap, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl