Kennisgeving ontwerpbeschikking NedZink B.V. Budel - WABO uitgebreide procedure

Kennisgeving ontwerpbeschikking NedZink B.V. Budel - WABO uitgebreide procedure

Dit item is verlopen op 10-05-2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van NedZink B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft de nieuwbouw van een productiegebouw, gelegen aan Hoofdstraat 1 te Budel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 maart 2019 tot en met 09 mei 2019 ter inzage bij de gemeente Cranendonck gevestigd op Capucijnerplein 1 te Budel. Voor het tijdstip waarop u de stukken wilt inzien kunt u contact opnemen met de gemeente.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met S. Gulickx, telefoonnummer (088) 369 06 58. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 09 mei 2019 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Wal 28, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-038 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.