Kennisgeving bestemmingsplan in voorbereiding

Kennisgeving bestemmingsplan in voorbereiding

Dit item is verlopen op 29-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding zijn:

Bestemmingsplan Goorstraat 12-16 te Soerendonk

Het realiseren van 6 levensloopbestendige woningen.

“Parapluplan Verlegging gasleiding - Airpark” te Budel

Het verleggen van een gasleiding om ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk te maken.

Procedure

Deze kennisgeving betreft een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen te zijner tijd worden uitgebracht in het kader van de ontwerpbestemmingsplannen. De kennisgevingen van de terinzageleggingen hiervan worden gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.