Kennisgeving bestemmingsplan in voorbereiding ‘1e herziening Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat te Budel’ (locatie ‘Van Cranenbroek’)

Kennisgeving bestemmingsplan in voorbereiding ‘1e herziening Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat te Budel’ (locatie ‘Van Cranenbroek’)

Dit item is verlopen op 14-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘1e herziening Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat te Budel’ wordt voorbereid. Het plangebied omvat de huidige vestiging van Van Cranenbroek, het pand van Kennis Machinebouw, een viertal gebouwen ten zuiden van de huidige vestiging van Van Cranenbroek en een braakliggend terrein.

Met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan wordt een planologische verankering beoogd van de uitbreiding van een bestaande bedrijfsvestiging. Het betreft de sloop van een vijftal bestaande (kleinere) bedrijfsgebouwen, de bouw van een nieuw hoofdkantoor, de aanleg van twee extra parkeerterreinen voor bezoekers van de winkel, de aanleg van een parkeerterrein voor het personeel, het hergebruik van een voormalig bedrijfsgebouw als afhaalmagazijn en een uitbreiding van de winkelruimte .

Deze kennisgeving betreft een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Er liggen ook nog geen stukken ter inzage. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Reacties kunnen te zijner tijd worden uitgebracht in het kader van het ontwerpbestemmingsplan. De kennisgeving van die terinzagelegging wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.