Kennisgeving beschikking NedZink B.V. Budel-Dorplein

Kennisgeving beschikking NedZink B.V. Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 31-08-2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van NedZink B.V. De aanvraag betreft de nieuwbouw van een productiegebouw, gelegen aan Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein. 


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mw. S. Gulickx, telefoon (088) 369 06 58. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op www.brabant.nl. Het is ook mogelijk om de kennisgeving in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen de beschikking kan tot en met 29 augustus 2019 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-038 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.