Inzage (ontwerp)bestemmingsplan Capucijnerplein 34 e.o

Inzage (ontwerp)bestemmingsplan Capucijnerplein 34 e.o

Dit item is verlopen op 08-02-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat gedurende een termijn van 6 weken ingaande op dinsdag 24 december 2019, het ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Capucijnerplein 34 e.o’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0043-ONT1).

Het college heeft tevens besloten om voor dit plan geen MER-procedure te doorlopen. Ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt terinzage.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van Capucijnerplein nr. 32 en 34 (lokaal bekend als de voormalige Rabobank en voormalige Tasko locatie) tot een appartementencomplex voor 35 appartementen en 622 m2 bvo commerciële ruimte en een parkeerkelder inclusief in- en uitrit. Tevens krijgt het tijdelijke parkeerterrein naast het gemeentehuis een definitief karakter.

Zienswijzen
Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.