Inzage ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en maatwerkvoorschriften ‘Jumbo Budel’

Inzage ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en maatwerkvoorschriften ‘Jumbo Budel’

Dit item is verlopen op 27-07-2019.

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat:

  • gelet op Afdeling 3.6, Artikel 3.30 e.v. Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 3.5.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • overeenkomstig het raadsbesluit van 25 september 2018;

de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

1. Ontwerp bestemmingsplan ‘Jumbo Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 14 juni 2019, het ontwerp bestemmingsplan ’Jumbo Budel’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/.

Inhoudelijk is besloten om geen MER-procedure te doorlopen.

2. Ontwerp omgevingsvergunning ‘Jumbo Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het project ’Jumbo Budel’. De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 juni 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de verplaatsing van de Jumbo van het Capucijnerplein in Budel naar de Dr Ant. Mathijsenstraat in Budel, de aanleg van een parkeerterrein, een groenstrook en de bouw van 7 appartementen op de verdieping boven de nieuwe Jumbo.

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van de Jumbo aan de Dr Ant. Mathijsenstraat in Budel en de bouw van 7 appartementen op de verdieping boven de nieuwe Jumbo.

3. Ontwerpbeschikking Maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Cranendonck hebben besloten om voor de ontwikkeling maatwerkvoorschriften geluid conform het Activiteitenbesluit art. 2.20 van toepassing te verklaren op de nieuw te bouwen woningen boven de supermarkt. Dit omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat niet voldaan wordt aan de standaard geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking Maatwerkvoorschriften kan iedereen gedurende voorgenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB  BUDEL. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en/of de Maatwerkvoorschriften kunt u zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.