Inspraak verordening maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2020

Inspraak verordening maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Met deze wet kreeg de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. De verordening maatschappelijke ondersteuning wordt aangepast. Deze ligt ter inzage tot en met 22 oktober 2019.

Eigen kracht en sociale netwerken belangrijk

Het Wmo-beleid gaat de komende jaren meer en meer uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger en de samenleving. Dat betekent dat de gemeente en de (professionele) organisaties de hulpvragen van de inwoners meer gaan benaderen vanuit het principe ‘wat kan ik als burger zelf nog en wat kan de omgeving en mijn sociale netwerk voor mij betekenen’. Samen met alle betrokkenen wordt een hulpvraag benaderd. De insteek is dat de inwoner samen met zijn of haar omgeving tot een oplossing komt. Vooraf zullen daar wel kaders voor worden neergelegd. Dit zorgt voor eigenaarschap en acceptatie. Krachten vrijmaken die in elke samenlevingsvorm aanwezig zijn om elkaar te helpen. 

Aanleiding aanpassing van de verordening

De voornaamste aanleiding om de huidige verordening aan te passen, was de invoering van het zogenaamde abonnementstarief. Dit is een vastgestelde bijdrage voor iedereen die een Wmo maatwerkvoorziening wordt toegekend. Voorheen was die inkomensafhankelijk maar dat is door de introductie van het abonnementstarief afgeschaft. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele aanpassingen door te voeren. In de conceptverordening zijn alle wijzigingen geel gearceerd.

Verordening ter inzage

De verordening ligt ter inzage van 2 oktober tot en met 22 oktober 2019 in de Infohoek in de hal van het gemeentehuis. Inwoners kunnen de stukken vanaf 2 oktober ook hieronder downloaden.

Reacties tot en met 22 oktober

Iedereen kan tot en met 22 oktober schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar Postbus 2090, 6020 AB Budel, ter attentie van Burgemeester en wethouders van Cranendonck. Ook kunt ook een reactie per e-mail sturen naar: h.ruijters@cranendonck.nl. De Wmo-verordening wordt in de raadsvergadering van 17 december 2019 behandeld.