Inspraak conceptverordening Jeugdhulp 2022 en verder

Inspraak conceptverordening Jeugdhulp 2022 en verder

De gemeente Cranendonck heeft de Verordening jeugdhulp 2017 en verder aangepast. Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening is de “Concept Verordening jeugdhulp gemeente Cranendonck 2022 en verder” inclusief toelichting van maandag 12 juli 2021 tot en met zondag 22 augustus 2021 voor iedereen in te zien op www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal in te zien, kunt u - op afspraak - het plan inzien in het gemeentehuis van Cranendonck.

Indienen zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. De zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Na de inspraakperiode maken we een verslag van de ingekomen reacties en voorzien deze van commentaar. We betrekken de reacties bij het door het college en de gemeenteraad te nemen besluit. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de Verordening jeugdhulp 2022 en verder in december 2021 vast.

Voor meer informatie over de concept Verordening Jeugdhulp, of het maken van een afspraak voor inzage van het plan, kunt u terecht bij mevrouw N. Tauran, beleidsmedewerker sociaal domein. Zij is telefonisch bereikbaar via 0495 431171.

Zienswijze indienen