Hoofdstraat 80 6024AA Budel-Dorplein

Hoofdstraat 80 6024AA Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 23-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 23-08-2019
Einde bezwaartermijn: 23-08-2019
Datum beschikking: 11-07-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck verleent een Drank- en Horecawet vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aan:

  • Horecagelegenheid:           Cantine Theater Dorplein
  • Locatie:                               Hoofdstraat 80  6024 AA  Budel-Dorplein

Hiertoe heeft eerder van 22 mei 2019 tot 4 juli 2019 al een ontwerpbeschikking ter inzage gelegen.

Beroepsclausule
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.