Hogere waarde bestemmingsplan 'Goorstraat 13-15 te Soerendonk'

Hogere waarde bestemmingsplan 'Goorstraat 13-15 te Soerendonk'

Dit item is verlopen op 05-04-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 21 februari 2019, de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. 

Bij de realisatie van de drie zorgwoningen zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden. De geluidsbelasting op gevels is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde volgen. 

Zienwijze

Tegen het ontwerpbesluit kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over de procedure kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.