Grensweg 17 6028 RR Gastel

Grensweg 17 6028 RR Gastel

Dit item is verlopen op 29-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 05-08-2016
Einde bezwaartermijn: 05-08-2016
Datum beschikking: 13-06-2016

Bouwen woonhuis, OV 20162051

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden.

Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.