Goorstraat 23 6027 NB Soerendonk

Goorstraat 23 6027 NB Soerendonk

Dit item is verlopen op 13-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 06-01-2018
Einde bezwaartermijn: 06-01-2018
Datum beschikking: 24-11-2017

Vernieuwen woonhuis en garage, OV 20162154

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.