Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Goorstraat tussen 12 en 16 te Soerendonk'

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Goorstraat tussen 12 en 16 te Soerendonk'

Dit item is verlopen op 19-03-2021.

De gemeenteraad heeft op 17 november 2020 het bestemmingsplan “Goorstraat tussen 12 en 16 te Soerendonk” gewijzigd vastgesteld. Van 28 januari t/m woensdag 10 maart 2021 kunt u het plan inzien. U kunt het plan online bekijken via de site Ruimtelijke Plannen met plannummer NL.IMRO.1706.BPSRD6017-VAS1.

Doel van het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan maakt het realiseren van 6 levensloopbestendige woningen mogelijk.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening  met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  • Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.