Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan '1e herziening Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat - Randweg-Zuid 8 e.o.'

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan '1e herziening Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat - Randweg-Zuid 8 e.o.'

Dit item is verlopen op 25-01-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van dinsdag 14 november 2017 het bestemmingsplan ‘1e herziening bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat - Randweg-Zuid 8 e.o.’ gewijzigd heeft vastgesteld. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 Wro, heeft de provincie te kennen gegeven dat zij geen bezwaar heeft tegen het vervroegd publiceren van het vaststellingsbesluit.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘1e herziening bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat - Randweg-Zuid 8 e.o’ ligt, op grond van artikel 3.8 eerste lid Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 14 december 2017 (tot en met woensdag 24 januari 2018) voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via https://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPAIR7002‐VAS1. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van de bestaande bedrijfsvestiging aan de A. Fokkerstraat/ Randweg-Zuid te Budel (verspreid over diverse kadastrale percelen) en de transformatie van het bedrijfsgebouw aan de Geuzendijk 74 in Budel en de daarbij behorende voorzieningen van openbaar nut.

Beroep 

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die:

  1. tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  2. aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;
  3. zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.