Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44 te Budel’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44 te Budel’

Dit item is verlopen op 23-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 23-11-2016
Einde bezwaartermijn: 23-11-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 27 september 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44 te Budel’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 13 oktober 2016 (tot en met 23 november 2016) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3040-VAS1. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van een intensief veehouderijbedrijf aan de Meemortel 44 te Budel naar een akkerbouwbedrijf en het realiseren van één Ruimte-voor-Ruimte woning op het perceel Meemortel ong., gemeente Budel sectie L, nr. 364 te Budel.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.