Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’

Dit item is verlopen op 15-03-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 13 december 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 2 februari 2017 (tot en met 15 maart 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Online raadplegen

Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPSRD6012-VAST. Het bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom van Soerendonk.

Hogere grenswaarde

Bij verplaatsing van de woning aan de Molenheide 9 wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het besluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

Beroep

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Verzoek

Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.