Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Budel’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Budel’

Dit item is verlopen op 13-04-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 15 december 2015 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Kom Budel’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen vanaf 3 maart 2016 zes weken ter inzage (tot en met 13 april 2016). Belanghebbenden kunnen de stukken in die periode inzien. Dit kan bij de receptie van het gemeentehuis te Budel of via 1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0028-VAST. Het bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom van Budel.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het vastgestelde ter inzage liggende bestemmingsplan.