Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening de Pompers 2015’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening de Pompers 2015’

Dit item is verlopen op 10-08-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 17 mei 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Herziening de Pompers 2015’ met het bijbehorende raadsbesluit ligt vanaf 30 juni 2016 zes weken ter inzage (tot en met 10 augustus 2016). Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van een viertal extra woningen op de woningbouwlocatie de Pompers.

Inzagetermijn

Belanghebbenden kunnen de stukken tussen 30 juni en 10 augustus 2016 inzien. Dit kan bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel of via 1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPSRD6013-VAS1.

Beroep indienen

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het vastgestelde ter inzage liggende bestemmingsplan.