Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 31 januari 2017 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’ met het bijbehorende raadsbesluit ligt gedurende 6 weken ingaande op 16 februari 2017 (tot en met 29 maart 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3036-VAS1.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen – Ruimte voor Ruimte’ voor het oprichten van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Heistraat 13D te Gastel.

Beroep indienen

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Verzoek

Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.