Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van dinsdag 19 september 2017 het bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’ ligt, op grond van artikel 3.8 eerste lid Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op 19 oktober 2017 (tot en met 29 november 2017) voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Ook is het plan te raadplegen via https://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPDIC7501-VAST. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verbreden van de planologische mogelijkheden voor de ten noordwesten van de fabriek van Nyrstar geleden gronden, alsmede de realisatie van een solarpark aan de westzijde, een ontsluitingsweg (ook ten westen van de fabriek) en de omzetting van een drietal gebieden (Heikikkergebied, Heilig Hartpark/Koelvijver en Klaarvijvers) van de bestemming bedrijventerrein naar natuur.

Beroep

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die:

  • op tijd bij de gemeenteraad een zienswijze over het bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;
  • zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.