Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Branten 6-8 te Soerendonk’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Branten 6-8 te Soerendonk’

Dit item is verlopen op 05-10-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 21 juni 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘De Branten 6-8 te Soerendonk’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 25 augustus 2016 (tot en met 5 oktober 2016) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tevens is het plan te raadplegen via 1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3039-VAST. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar een semi-agrarische bedrijfsbestemming voor het oprichten van een opslagruimte op het perceel De Branten 6-8 te Soerendonk.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.