Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bosch 62 – Boschdijkdwarsstraat ong te Budel’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bosch 62 – Boschdijkdwarsstraat ong te Budel’

Dit item is verlopen op 01-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 01-02-2017
Einde bezwaartermijn: 01-02-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 13 december 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Bosch 62 – Boschdijkdwarsstraat ong te Budel’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 22 december 2016 (tot en met 1 februari 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3031-VAST. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het beëindigen van het agrarische bedrijf aan de Bosch 62 en de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen, één aan de Bosch (ong). en één aan de Boschdijkdwarsstraat (ong). Tevens wordt de huidige bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning aan de Boschdijkdwarsstraat wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het besluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, het besluit hogere grenswaarde de dag na publicatie van het besluit. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.