Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat herziening 2016’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat herziening 2016’

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 13 december 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat herziening 2016’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 16 februari 2017 (tot en met 29 maart 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. BPAIR7003-VAS1.

Het bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan uit 2013. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan is dat uitbreiding van bedrijven groter dan 5000 m2 onder voorwaarden mogelijk wordt gemaakt, daarnaast is het in 2015 vastgestelde detailhandelsbeleid in het bestemmingsplan verwerkt.

Beroep indienen

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Verzoek

Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.