Fase 3 ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen (Havenweg 3a in Budel-Dorplein)

Fase 3 ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen (Havenweg 3a in Budel-Dorplein)

Dit item is verlopen op 02-08-2020.

Besluit omgevingsvergunning en verklaringen van geen bedenking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat twee verklaringen van geen bedenking zijn afgegeven door de gemeenteraden van zowel Cranendonck als Weert. En dat tevens de definitieve omgevingsvergunning is afgegeven op 11 juni 2020 voor de realisatie van fase 3 van de havenontwikkeling aan de Havenweg 3a in Budel-Dorplein, kadastraal bekend als gemeente Budel, Sectie G, 1470 en als gemeente Weert, sectie Q, nummer 155, 156, 127 (deels) en 116 (deels).

Fase 3 van de havenontwikkeling betreft de nieuwbouw van drie op- en overslaghallen, de aanleg van de landschappelijke inpassing (een aarden wal met begroeiing) en de aanleg van verharding, lichtmasten en maatregelen voor een goede afwatering voor de op- en overslag activiteiten. Alsmede het toestaan van havenactiviteiten op de percelen behorende bij de aanvraag. Deze ontwikkeling wijkt af van de toegestane mogelijkheden in de vigerende bestemmingsplannen ‘Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand’ (2013) van de gemeente Cranendonck en het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ van de gemeente Weert.

De aanvraag, het besluit omgevingsvergunning, de verklaringen van geen bedenking van de gemeenteraden van Cranendonck en van Weert alsmede de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.cranendonck.nl/dorplein. Tevens zijn de stukken te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienrs NL.IMRO.1706.OVBDO1011-VAS1 en NL.IMRO.0988.PBTerminalkempen-VA01). Het is ook mogelijk om het besluit met bijbehorende stukken in te zien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, te Weert.

Beroep
Tegen het besluit omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit en bedraagt zes weken (18 juni 2020 t/m 29 juli 2020).

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1.       Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.

2.       Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

3.       Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

In werking treding
De omgevingsvergunning treedt direct na de bekendmaking in werking op basis van Artikel 6.2 Wabo. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u beroep instelt dan kan het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het indienen van een beroepschrift heeft, met andere woorden, geen schorsende werking. Wel kunt u schorsing en/of een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Indien u een schorsing en/of voorlopige voorziening aanvraagt bent u griffierecht verschuldigd.