Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Fase 3 ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen (Havenweg 3a Budel-Dorplein)

Fase 3 ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen (Havenweg 3a Budel-Dorplein)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck en de gemeente Weert maken, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat een ontwerpbesluit omgevingsvergunning en twee ontwerp verklaringen van geen bedenkingen ter inzage liggen voor de realisatie van fase 3 van de havenontwikkeling aan de Havenweg 3a in Budel-Dorplein, kadastraal bekend als gemeente Budel, Sectie G, nummers 1468 en 1470 en als gemeente Weert, sectie Q, nummer 155, 156, 158, 127 (deels) en 116 (deels).

Fase 3 van de havenontwikkeling betreft de nieuwbouw van 3 op- en overslaghallen, de aanleg van de landschappelijke inpassing (een aarden wal met begroeiing) en de aanleg van verharding en maatregelen voor een goede afwatering voor de op- en overslag activiteiten. Deze ontwikkeling wijkt af van de toegestane mogelijkheden in de vigerende bestemmingsplannen ‘Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand’ (2013) van de gemeente Cranendonck en het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ van de gemeente Weert.

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ontwerp verklaringen van geen bedenking van de gemeenteraad van Cranendonck en van het college van B&W van de gemeente Weert alsmede de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 16 januari 2020 tot en met woensdag 26 februari 2020 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op www.cranendonck.nl/dorplein en via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummers NL.IMRO.1706.OVBDO1011-ONT1 en NL.IMRO.0988.PBTerminalkempen-ON01).

De stukken liggen analoog ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis van Weert, Wilhelminasingel 101 en de balie van het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 in Budel.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaringen van geen bedenkingen kan eenieder, gedurende bovengenoemde termijn, zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB te BUDEL.
  • Schriftelijke zienswijzen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Cranendonck kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB te BUDEL.
  • Schriftelijke zienswijzen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Weert kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ te WEERT.
  • Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis in Budel.
  • Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen bij de gemeente Weert kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 236. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.