Europalaan-Noord ong. Budel (kadastraal BDL H 935)

Europalaan-Noord ong. Budel (kadastraal BDL H 935)

Dit item is verlopen op 12-12-2018.

Burgemeesters en wethouders van de Gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen.

Bouwen woonhuis, dossiernr. OV 18134

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.