Eikenschoor 4 6027 ND Soerendonk

Eikenschoor 4 6027 ND Soerendonk

Dit item is verlopen op 19-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 25-07-2019
Einde bezwaartermijn: 25-07-2019
Datum beschikking: 29-05-2019

Uitbreiding rundveetak, waarbij varkenstak komt te vervallen, dossiernr. OV 20162068

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.