Dr. Ant. Mathijsenstraat 46 in Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 46 in Budel

Dit item is verlopen op 11-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 17-05-2018
Einde bezwaartermijn: 17-05-2018
Datum beschikking: 14-03-2018

Veranderen van de inrichting met het onbemand afleveren van motorbrandstoffen, OV 18003

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Op de beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.