Dr. Ant. Mathijsenstraat 46 6021 CM Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 46 6021 CM Budel

Dit item is verlopen op 24-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 01-03-2018
Einde bezwaartermijn: 01-03-2018
Datum beschikking: 04-01-2018

Veranderen van de inrichting met het onbemand afleveren van motorbrandstoffen, OV 18003

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. De ontwerpbeschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen 6 weken ter inzage. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.