Den Engelsman 13 6026 RB Maarheeze

Den Engelsman 13 6026 RB Maarheeze

Dit item is verlopen op 26-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 30-11-2016
Einde bezwaartermijn: 30-11-2016
Datum beschikking: 07-10-2016

De aanvraag betreft een vergunning voor het oprichten en het in werking hebben (oprichtingsvergunning), als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo), van een inrichting waar opslag plaatsvindt van materieel voor grondverzet en opslag van zand, grind, tuinafval.' en steenpuin. Tevens zal 2 tot 3 keer per jaar een mobiele puinbreker binnen de inrichting in werking zijn. OV 20162078.

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.