Den Engelsman 13, 6026 RB Maarheeze

Den Engelsman 13, 6026 RB Maarheeze

Dit item is verlopen op 17-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 22-09-2016
Einde bezwaartermijn: 22-09-2016
Datum beschikking: 25-07-2016

Deze aanvraag betreft een vergunning voor het oprichten en het in werking hebben (oprichtingsvergunning), als bedoeld in de Wet algemene bepalingen mgevingsvergunning (Wabo), van een inrichting waar opslag plaatsvindt van materieel voor grondverzet en opslag van zand, grind, tuinafval en steenpuin. Tevens zal 2 tot 3 keer per jaar een mobiele puinbreker binnen de inrichting in werking zijn. OV 20162078

De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen over de ontwerpbeschikking inbrengen tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking.