De Vinnen 4a 6026 PZ Maarheeze

De Vinnen 4a 6026 PZ Maarheeze

Dit item is verlopen op 19-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 03-11-2016
Einde bezwaartermijn: 03-11-2016
Datum beschikking: 15-09-2016

Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk. Tevens een beperkte milieutoets voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een meldingsplichtige milieu-inrichting. OV 20140062 

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.