De Vinnen 4a 6026 PZ Maarheeze

De Vinnen 4a 6026 PZ Maarheeze

Dit item is verlopen op 13-07-2016.

Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk. Tevens een beperkte milieutoets voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een meldingsplichtige milieu-inrichting. OV 20140062 

De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen over de ontwerpbeschikking inbrengen tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking.