De Kievit 6 6026 EN Maarheeze

De Kievit 6 6026 EN Maarheeze

Dit item is verlopen op 24-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 30-03-2016
Einde bezwaartermijn: 30-03-2016
Datum beschikking: 17-02-2016

Ontwerpbeschikking voor het geheel intrekken van de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets voor zover die betrekking heeft op de rechtsgeldige vleesrunderen die worden gehouden op de locatie De Kievit 6 te Maarheeze, HZ_MM 20150103

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. De ontwerpbeschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen 6 weken ter inzage. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.