De Branten 8 6027 NL Soerendonk

De Branten 8 6027 NL Soerendonk

Dit item is verlopen op 23-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 19-02-2019
Einde bezwaartermijn: 19-02-2019
Datum beschikking: 07-01-2019

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben de de volgende vergunning(en) geheel of gedeeltelijk in te trekken:

Bouwen overdekte buitenopslag, dossier.INT 19001, ingekomen op 22-11-2018

De beschikking tot intrekking ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Gedurende deze termijn kan een ieder een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen.