Cranendonck 1 6027RK Soerendonk

Cranendonck 1 6027RK Soerendonk

Dit item is verlopen op 10-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 10-07-2019
Einde bezwaartermijn: 10-07-2019
Datum beschikking: 28-05-2019

Heksenjacht, 08-06-2019, APV/BW 19171

Gemeente Cranendonck publiceert alleen aanvragen voor grotere evenementenvergunningen waarbij bijvoorbeeld sprake is van geluidsontheffing of verkeersmaatregelen.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders (artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht). Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, als (gelet op de betrokken belangen) er sprake is van spoed, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Meer informatie of online bezwaar indienen