Concept verkeersbesluit Schoolomgeving Boogurt

Concept verkeersbesluit Schoolomgeving Boogurt

Dit item is verlopen op 29-09-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de parkeersituatie rondom basisschool de Boogurt aan te passen. De stukken liggen vanaf 15 augustus 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn hieronder digitaal in te zien. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.