Concept - Verkeersbesluit 19218

Concept - Verkeersbesluit 19218

Dit item is verlopen op 17-12-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis: dat het concept van het besluit tot het instellen van een parkeerverbod voor het gedeelte tegenover het Wethouder Lammersplantsoen 20-40 en het opheffen van 4 parkeervakken tezamen met de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 5 november 2015 6 weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis of te zien is op deze pagina.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.