Burg. van Houtstraat 106 6021 AW Budel

Burg. van Houtstraat 106 6021 AW Budel

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken het volgende bekend:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Burg. Van Houtstraat 106 te Budel’

Op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, ligt gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 31 augustus 2017 (tot en met 11 oktober 2017) het ontwerpbestemmingsplan ‘Burg. Van Houtstraat 106 te Budel’ voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3046-ONT1. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar een reguliere woning, het toevoegen van twee nieuwbouwwoningen waarbij agrarische bebouwing wordt gesloopt op het perceel Burg. Van Houtstraat 106 in Budel.

Verzoek herbegrenzing

Ten behoeve van dit bestemmingsplan wordt een verzoek ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het wijzigen van de begrenzing tussen ‘Bestaand stedelijk gebied’ en ‘Gemengd landelijk gebied’ in de Verordening Ruimte Noord Brabant.

Ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woningen aan de Burg. Van Houtstraat 106 in Budel op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt voor iedereen ter inzage met de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Het college van B&W heeft met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op het omzetten van de agrarische bedrijfswoning naar een reguliere woning en het realiseren van twee nieuwe woningen. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie K, nummer 1252. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Binnen de bovengenoemde termijn kan iedereen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het voornemen tot indienen van een verzoek tot herbegrenzing een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Tegen het ontwerpbesluit ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder kan iedereen een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.